משחק רנאר ק'ג באינטרנט

                                  Jack Runner קחשמ

רנאר ק'ג (Jack Runner):

.ק'ג םשב דלי רג הקוחר המוסק ץראב .םוקמ לכב םירוזפה בהז תועבטמ ףוסאל ידכ קוחר קמעל עוסנל ךרטצי ונל .וז הקתפרהב ול רוזעת רנאר ק'ג קחשמב התא .הריהמ הגרדהב ביתנה ךרואל ץורת םכלש תומדה דציכ תוארל ולכות .המדאב םילבטמבו תודוכלמב ולקתי וכרדב .ץופקל ול םורגלו רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל ךרטצת םהילא עיגי ךלש רוב .ריוואב ןכוסמ רוזאב סוטי אוה ,ךכ