משחק תיביטמיטלואה וירמ תציר באינטרנט

                                  Ultimate Mario run קחשמ

תיביטמיטלואה וירמ תציר (Ultimate Mario run):

.תוומל בורק הכ ץימאה וירמ היה אל םלועמ .םיבבוסה לכ תא סורהל הלחהו תוירטפה םלועל העיגה תיקנע תצלפמ .ץימאה שיאה ירחא ץוריש ךכ תצלפמה לש הבל תמושת תא ךושמל טילחמ אוה .םכינפל םילושכמ ןומה שיו ,רעשל ץורל ךירצ התא לבא ,התוא דימשהלו ה .רזוב לש רפכה ינב ומכ תונטק תואנוהו םילושכמ לעמ ץרמה אולמב ץפקל .םיבקעב ןכסמה תא תספות טעמכ תצלפמה ,וייחב ול תולעל יושע רתויב לק .רתוי בר ןמז ךשמל דמעמ קזחהו םיצחה לע טולש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות