משחק וגייד לש החנ הקירפא שיבכ תלצה באינטרנט

                                  Diego`s Africa of road Rescue קחשמ

וגייד לש החנ הקירפא שיבכ תלצה (Diego`s Africa of road Rescue):

.לגנו'גה תנאווס ,תוציב ךרד תורזופמ תויחהו תשביה ינפ לע הפלח הרעסה יכ ןנולתה רו .עודי יתלב ןוויכל ףחסנ םג ומא .םהיתבל רוזחל תויח ףוסאל וגייד הרזע .תויחה תא םירהל םילושכמ ביבס תכלוה ,רבכעה םע תינוכמב גוהנל