משחק םילדבהה םימקונה טופס באינטרנט

                                  The Avengers Spot the Differences קחשמ

םילדבהה םימקונה טופס (The Avengers Spot the Differences):

.טלשנ יתלב לא יקול ןגראל םייאמה ילבולגה ןוסא ינפמ םלועה תא ליצהל לגוסמ אוה הרו .לבנה ינפמ ןגומ תויהל ידכ ץראה רודכ ינב ךומתל אב ,הצחמל ויחא .תונומתה ןיב םילדבה שפחל םא ,ןוחצנל תיתועמשמ המורת םורתל לוכי אוהו ,ברק לש הנפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות