משחק תיבה חוניק ימאי באינטרנט

                                  Yummy Dessert House קחשמ

תיבה חוניק ימאי (Yummy Dessert House):

.חוניק לש םיגוס רפסמ ךותמ רוחבל לוכי התא .תומוק הבר הגוע וא טושפ תויהל לוכי הז .תולתלותמ תויגוע לשבל ליחתהל לוכי התאש וא .ןבדבוד תואלמ ,רופיצ וא םיסוס תרוצב ןחלושה תופיה תויגועה לע תוארל םיחמש דואמ ו .התל ןחלוש לע םתוא ריבעהלו תונוש תוגוע המכ לשבל םג ןתינ .הדילג לש ןפוד אצוי חוניק לשבל וא