משחק גנו ןוקרדה באינטרנט

                                  Dragon Mahjong קחשמ

גנו ןוקרדה (Dragon Mahjong ):

.יסאלק גנו תא ריכהל תונמדזהה תא ךל שי .תויניס תויתוא םע םיפלק לש הדשה תא תוקנל ידכ רתויב בושחה רבדה הזה לזאפב .לבגומ ןמזל אל אוהש יפכ ,ןוזפיח ילב תושעיהל לוכי הז ,תיגול הבישח תנגפה .תונומתו םינמיס םע םינבל לש הדימריפה םייובח תונומת גוז אוצמל לוכי אל התאש הרקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות