משחק גנו'גהמ באינטרנט

                                  Mahjong קחשמ

גנו'גהמ (Mahjong):

.שדחה גנו'גהמה קחשמ תא םיגיצמ ונא ,תונוש תוילאוטקלטניא תודיח ןור .גנו'גמ ומכ וזכ תיניס הדיח רותפל ךירצ התא הזב .תויולג ויהי תודחוימ תומצע ,םיקחשמה שרגמב םכינפל .יפיצפס סופד היהי םהמ דחא לכל .ןיטולחל תוהז תונומת אוצמלו םיקחשמה שרגמ תא בטיה ןוחבל םכילע היה .רבכעה תציחלב םתוא רוחבל ךרטצת זא .תודוקנ ולבקתו ךסמהמ ומלעיי תומצעה זאו .םיטקייבואה לש קחשמה הדש תא ןיטולחל תוקנל ךרטצת ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות