משחק טמחש יבורמ באינטרנט

                                  Master Chess Multiplayer קחשמ

טמחש יבורמ (Master Chess Multiplayer):

.םיפתתשמ הבורמ טמחש רטסאמ שדח קחשמ םיגיצמ ונא ,טמחש ומכ חול הזכ קחשמ לש םידהוא .ךומכ םירחא םינקחש דגנ ןהו בשחמה דגנ ןה טמחש קחשמב םחליהל לוכי התא ,הז ךותב .ידמל םיטושפ םה קחשמה יללכ .םיאת לש םיוסמ רפסמ לעו םיוסמ לולסמ לע תכלל הלוכי תומד לכ .קחשמב תומיוסמ תויגטרטסא ןנשי .הלאמש םיכלהמ ול ןיאש ךכ ,ךלמה תא גוהנל תוכיתח תא זיזהל ךירצ התא .רבח ארקנ הז ,קחשמב .הביסמב חצנל ןושארה הז תא השעי ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות