משחק פעולת נהיגה באינטרנט

                                  Action Driving קחשמ

פעולת נהיגה (Action Driving):

.םישגרמ יכה תא םמצעב רוחבל טילחמ גוהנל דציכ דומלל ידכ תובר םיכרד ןנשי .קפואה לא mchi שדח גתומ תינוכמ לש הגהה ירוחאמ לבק .ידמל םיליגרה םירבדה אל שוגפל ןתינ ךרדב .עיפוהל יושע ןורמת עונמלו ,קוסמ ,המגודל .הנפמ אל ,הרטמה לא החטבב תכלל ךישמהל תויצקובורפל וענכית לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות