משחק דלוקוש תונח ףוריט באינטרנט

                                  Chocolate shop frenzy קחשמ

דלוקוש תונח ףוריט (Chocolate shop frenzy):

!תונבו םינב ?יתימא םיקתממ תונח לש להנמ תויהל לוכי התא .םהלש קסעה תא רפשלו חתפל ,בושח יכהו ,לכ תא תרשל תוריהמב ,תוחוקל םע רשקתל םילגו .םייחב ךל ישומיש היהי חטב יכ תורחא תובר תונוכת הלא לכ תא דומלל לוכי התא ,ונלש .ידידי ,בוט לזמ !קסעה תדרל ןמזה עיגה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות