משחק םילולעפ םירוה באינטרנט

                                  Stunt Master קחשמ

םילולעפ םירוה (Stunt Master ):

.תוליגר לגר יכלוהל וא טרופס ינפוא לע הביכר ,תינוכמב גהונ תייה םא ,הז תא חיכוהל .ךלש תולוכיה לכ תא גיצהלווז תורחתב קלח תחקל הסנ .אל התא לבא ,ליגר הפוצ םלהב תולקבשםיקירט הלא - הכיפהלתוררחסמ תוסיט ,תודח תוינפ .תורחת אלל םילולעפ לש ראותה תא חיטבהל ידכ ,עדוי התא קרש םיקירטה לכ תא קחשל הסנ