Hot Dog Bush קחשמ

Hot Dog בוש (Hot Dog Bush):

.ןבלה תיבל ץוחמ טעב תוסגב יד הז ,הנידמה לש םייסנניפה םיסכנה בור לש תטלחומ הסיר .הצחמל לוכא הייקינקנה תא ךילשה יכ עצוממה יאקירמאה ינפ לע ףלח ,ומצע אב ונרוביג !וצרא לש הלכלכה תולעהל תניוצמ תינכות םלגל ולחה וחומב ינשה שוב ב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות