משחק תוכסמ רודכ תשוחת באינטרנט

                                  Masquerade Ball Sensation קחשמ

תוכסמ רודכ תשוחת (Masquerade Ball Sensation):

.ונמזוה םינושה םיקחשמה תורוביג ויהש םיפיה לכו ונלש תילאוטריווה ה .ינסיד תוכיסנ עבראל הז תא שידקהל ירשפא טלחהב הז לבא ,הזל ןמז קיפ .םדוק םתוא שיבלתו דחי רודכל ואובי הזלאו הנא .דואמ יתרקויו רקי והשמ הפידעמ הזלאש דועב ,קורי תבהוא הנא .דחי םג שבלתת התאו הדנירמ םע דחי אובת הלרדניס .תיחרזמה ןימסי בכוכו תיטוזקאה הנאומ - ךרע יפל אלו ,ורותב ןורחאה .תוכסמה רודכ תשוחתב חורזל ונלש תורוביגל םורגל ידכב רתויב םיבוטה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות