משחק םיעט קייש קייש באינטרנט

                                  Delicious Smoothie Maker קחשמ

םיעט קייש קייש (Delicious Smoothie Maker):

.םיאירב םג אלא ,םימיעט קר אל םיקייש תנכהל םירצומ לש בחר ןווגמ ות .התוא אלמל ליחתהל ולכותו הנכומ רדנלבה תרעק .םינוש םיפסות ,לובית יבשע ,חרק ,תוקרי ,תוריפ :םכל םישורדה םירצומ .שדח והשמ לשיב וא וירחא בוקע ,םיוסמ ןוכתמ ריכמ התא םא ,הצור התאש .קלח םקרמ תלבקל דע םיפיצקמ הרעקב םירמוחה לכשכ .הטמל תינולחהמ םג רחבת םתוא ,םימושייב הטושיק ידי לע תיכוכזה תא ן .Maker Smoothie Maker -ב ותוא םיתושו סוכל הקשמה תא םיקצוי
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות