משחק םיל הלהבה באינטרנט

                                  The Sea Rush קחשמ

םיל הלהבה (The Sea Rush):

.םולכ תושעל םילוכי אל םה לבא ,זגורמ םימודאל וכפה םינטרסהו םיתעוב .שבייתי םיהו םימה לכ תא רוקעל זאו ,תיעקרקה לכ תא אלמל םילוכי םהו .וישכע רבכ םיקולב דימשהל ליחתהל ,ססהל םילוכי אל ונחנא .רתוי וא םיהז םיעבורמ םיטקייבוא השולש לש תוצובק לע ץחל ךכ םשל .תוריהמב םתוא סורהל ידכ םילודג תולוכשא שפח .תומיסחמ רתוי רהמ ולעפ ,אלמתהל םיקחשמה שרגמל ונתת לא .םיקולבה ידי לע ודכלנ רבכש םיגדה תא וררחש ." םיה תצאה"ב םיצפח לש תולודג תוצובק תינמז וב םיריסמש םירחא םירי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות