משחק 2 לזאפ ץורימ תוינוכמ באינטרנט

                                  Race Cars Puzzle 2 קחשמ

2 לזאפ ץורימ תוינוכמ (Race Cars Puzzle 2):

.ץורימ תוינוכמ לש םינוש םימגדל תושדקומה תודיח שורפל וכישמת ,2 לז .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .םכינפל התוא חותפלו תונומתה תחא לע ץוחלל םכילע היהי .ףפועתי אוה ,תוינש רפסמ רחאל ,ןכמ רחאל .קחשמה הדשל הז רחא הזב הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .הרובע תודוקנ ולבקתו הנוכמה לש תוירוקמה תונומתה תא ורזחשת דחי םב