משחק הרובש רשג תינוכמ באינטרנט

                                  Broken Bridge Car קחשמ

הרובש רשג תינוכמ (Broken Bridge Car):

.בכר גהנכ ידוס ןוגראב דבוע ק'ג .םיוסמ ןמזב תורחא םירעל םתוא רוסמלו םיכמסמ ריבעהל ךירצ אוה ,ידמל .ודיקפת תא אלמל ול רוזעל ךרטצת רשג-הרובש תינוכמב התא .תמיוסמ תוריהמב שיבכה ךרואל ץורית תינוכמב גהונ התאש ןמזב ךלש תומ .עוער רשג שוגפי אוה ךרדב .טאהל ילבמ ותוא סיטהל םכילע היהי .שיבכב םינוש םינורמת עצבל תינוכמל ומרגו ךסמב בטיה וננובתה .תומי םכלש רוביגהו ,םוהתל לופית תינוכמה ,ביגהל ןמז םכל ןיא םאש ו