משחק תומולח ירפס באינטרנט

                                  Dream Book Jigsaw קחשמ

תומולח ירפס (Dream Book Jigsaw):

.םירדהנ םיבשות םייח וב ,ימולחה םירפסה רפס ,ונלש יטסטנפה םיאלפה ם .רגיס ןושיעב ךילהתה תא ליבומ באזהו ,רצחב ןויקינו ריצחב םיקוסע םי .םייונפ תומוקמל רסחה תא ףיסוהל ,םירבשמ תונומת ףוסאל םכילע ךכ םשל .ישוק תמרב רחב ,ליחתתש ינפל ךא .לנאפה לש ןימי דצב םיאצמנש הלא תא ףיסוהל ךירצ קר התא ,הדשב םיאצמ