משחק הקיטמתמ רודכ באינטרנט

                                  Math Ball קחשמ

הקיטמתמ רודכ (Math Ball):

.ולש יטמתמה עדיה תא גישהלו תועיסנהמ הקספה תחקל טילחה םודאה רודכה .ךתרזעל קקדזי אוה םש ,הקיטמתמה רודכ קחשמל ךתוא ןימזמ אוה .רותפל ךילעש ןוילעה וקלחב קחשמה שרגמ לע עיפות אמגוד .םודאה רודכה ירחא וכשמיי םינוש םירפסמ םע תופוקש תועוב ,הבושתה תא .םודא רודכב ותוא תוכהלו ןוכנה רפסמה םהיניב תויהל בייח התא .השדח המגוד הירחאו רוניד יקוקיזו קזח ץוציפ עיפוי ,קדוצ התא םא .התוא רובעל ידכ המרב רתפיהל וכרטצי תואמגוד שולש .תולבגומ ןמזה תומר