משחק הנורוק סוריו לזאפ באינטרנט

                                  Corona Virus Jigsaw קחשמ

הנורוק סוריו לזאפ (Corona Virus Jigsaw):

.הנורוק םשה תחת םייקש הז ומכ ירלופופ היה אל תושונאה תודלותב דחא .הזמ הז םישנא דחפמו הרבחה יקוח תא שדחמ רייצמ ,ליגרה םייחה רדס תא .םיקחשמב דיימ ףקתשמ תואיצמב הרוקש המו ישממה םע קודה רשק רושק קחש .ללכה ןמ אצוי היה אל ,Corona Virus Jigsaw ,ונלשו ,םיבר םיעוצעצ ל .ןמא לש הידב והז ,ותנומתב קוידל בייחתהל םילוכי ונניא ךא ,סוריו ם