משחק המיעט םיקתממ תינרצי באינטרנט

                                  Delicious Candy Maker קחשמ

המיעט םיקתממ תינרצי (Delicious Candy Maker ):

.םיחוניקל תורושקש תורחא תומיעט תונמו םירב ,תוגוע ,םידלוקוש ,םיקת .השק ךכ לכ אל הזש ולגת Delicious Candy Maker קחשמבו ונמצע תוחוכב .םיקתממ ןווגמ םג ומכ ,ונלש רבל דלוקוש יפיטח וא םיינועבצ בר םיקיט .ונלש חונה חבטמל בתונת זאו .םישורדה םירצומה תא קפסלו .תועש המכל איפקמל חולשלו בברעל ,םתוא רבחל קר ךירצ התא .ךלשמ םיקתממ ךל שיו רובעי ןמזה