משחק יבמוז ןנוכ באינטרנט

                                  Zombie Drive קחשמ

יבמוז ןנוכ (Zombie Drive):

.םולכ ומכ ,Zombie Drive -ב ךל שיש המ לבא ,הנוש אוה ץורימ .םיבירי אלל ,דבל ףתתשמ התא וב ץורמ והז .יבמוז הזו םתוא ךל היהי ןיידע לבא .השדח המרל רובעל לכות םייחה םיתמהמ דחא לכ דימשתש רחאל קר .םיבמוזה םיאצמנ וב רתאל תוריהמה אולמב םימלב אלל ועסית ,הלחתהה רי .תמה לעמ רובעתש ךכ תינוכמה תא בבוס .וחתפיי םירעשה ,ךעמנ לכה רשאכ .תלדב שדשדל םיסנמ אלו תורדגב םיקסרתמ אל םג ,ץפנ רמוחב םיאלוממ םה