משחק תמלשומה הרוקאס הדלי באינטרנט

                                  Perfect Sakura Girl קחשמ

תמלשומה הרוקאס הדלי (Perfect Sakura Girl):

.ןפיב התרבח תא רקבל העיגה הנא הכיסנה .Perfect Sakura Girl קחשמב הדליל המיאתמה תשובלתה תא רוחבל וכרטצת .הקיטמסוק תרזעב הינפ לע יטרקסיד רופיא ליחהלו תקורסתל הדליה תא ךו .ךמעטל ךל תועצומה תויצפואהמ הידגב תא רוחבל ךרטצת ,ןכמ רחאל .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ םירהל רבכ ולכות ,ויתחת