משחק הכיסנה' זאלוק לש יארקא םוי באינטרנט

                                  Princess Collage Random Day קחשמ

הכיסנה' זאלוק לש יארקא םוי (Princess Collage Random Day):

.םויה םיבר םיעוריאב ףתתשהל ךרטצת איהש הנא הכיסנה הניבה ,עובש ידמ .תומיוסמ תושובלת ךרטצת איה ךכ םשל .שגפיהל הל רוזעת' זאלוק הכיסנה יארקא קחשמב התא .ךלומ ךלש הרוביגה תא הארת התא .דחוימ הרקב חול היהי דצב .הלש תשובלתה לע דובעלו תקורסתל הדליה תא ךופהל ולכות וילע םילמסה .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ ,הידגב תא ףוסאת ןכמ רחאל