משחק לגרודכה תיבש לש לגרודכה תגיל באינטרנט

                                  Football Strike Soccer League קחשמ

לגרודכה תיבש לש לגרודכה תגיל (Football Strike Soccer League):

.םלועה עיבגב קלח חקול התא ,לובטופ קיירטס לגרודכ לש שדחה קחשמב .קחשת המשלש הנידמה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .םיביריו ךלש הצובקה לש םינקחש ויהי וילע לגרודכ שרגמ ךלומ הארת ,ן .לחי קחשמה ,טפושה תואל .ביריה לש רעשה לע הפקתה ליחתהלו רודכה לע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .רעשה לע תוריל תאצלו ביואה ינקחש תא חצנל ךרטצת .הדוקנ גישתו לוג עיקבת התא ,קיודמ ךלש הארמה םא .קחשמה תא חצני ןובשחב ליבויש הז