משחק הפיגמ דגנ תוכיסנ באינטרנט

                                  Princesses vs Epidemic קחשמ

הפיגמ דגנ תוכיסנ (Princesses vs Epidemic):

.ףיגנה ףיגנ תפיגמ הלחה הכיסנה תויחא תוררוגתמ הב ריעב .דודיבב תיבב םיבשוי םישנאה לכ .Coronavirus סוריו לזאפ דגנ קחשמל םהילא ופרטצה םתאו םירגובמ םישנ .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .תופפכו תוחיטב יפקשמ ,הלש םינפה תכסמ תא םירהל ךרטצת ,תישאר .תושיכרה תמישר תא םהמ תחקל ולכות ,םישישק לש החפשמ םתרקיבש רחאל , .המישרה יפל הלא םירצומ שוכרלו תונחב םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רח