משחק םידליל רתסומ ץפח באינטרנט

                                  Kids Hidden Object קחשמ

םידליל רתסומ ץפח (Kids Hidden Object):

.םהלש בשקה תא קודבל םילוכי םה םתיא םירתסומ םיצפח םידליל שדח לזאפ .םידליה ייחמ תוניצס וריוצי ןהילע תונומת תוארל ולכות ךסמה לע םכינ .םינוש םיצפח לש םילמס ואריי וילע דחוימ הרקב חול היהי ןימימ .ול קוקז התאש טקייבואה תא אוצמלו הנומתה תא תוריהזב ןוחבל ךילע הי .הילע תודוקנ לבקו רבכע תציחלב התוא רחב ,תחא אצמתש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות