משחק BFFS ךיראת תנפוא באינטרנט

                                  BFFS Date Fashion קחשמ

BFFS ךיראת תנפוא (BFFS Date Fashion):

.ןהלש תוריעצה םע גוז טיידל תאצוי םויה תונבה תרבח .הז עוריאל ןנוכתהל הרוחב לכל רוזעל ךרטצת BFFS Date Date קחשמב הת .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .תקורסתב רעישה בוציע תא ישעתו הינפ לע רופיא יחרמת ,הקיטמסוק תרזע .הדליה ידגב תא ףוסאל ךרטצת ותרזעב דחוימ חול עיפוי ןכמ רחאל .ורובע םיטישכת לש םינוש םיגוסו םיילענ ףוסאל לוכי התא שובל שובלהש