משחק רולייט קוניתה לש ףרוחה ןועש באינטרנט

                                  Baby Taylor Winter Time קחשמ

רולייט קוניתה לש ףרוחה ןועש (Baby Taylor Winter Time):

.םש םירבח םע קחשל םיקחשמה ןגל תכלל הצור ,םירוההמ תושר שקבמ ,רולי .ןגראתהל הל רוזעל ךרטצת Baby Taylor Winter Winter -ב התא .הלש ןוראה תא חתפת ,הדליה לש רדחל סנכ .תושובלתל תונוש תויורשפא ךל ןתנית ןאכ .ךמעטל הידגב תא ףוסאל ךרטצת .תומח תופפכו עבוכ ,ףיעצ ,םיילענ םירחוב רבכ םתא ויתחת