משחק תצלפמ שאר לגרודכ באינטרנט

                                  Monster Head Soccer קחשמ

תצלפמ שאר לגרודכ (Monster Head Soccer):

.תוקיחצמו תוקיחצמ תוצלפמ ןומה םייח םוסקה רעיה יקמעמב .לגרודכ ומכ הזכ טרופס קחשמב הנטק תופילא ןגראל וטילחה ונירוביג םו .תצלפמה שאר לגרודכ קחשמב קלח תחקל לוכי התא .וביריו םכלש תצלפמה ודמעי הילעש רעי תחרק היהת ךסמה לע םכינפל .קחשמל סנכיי רודכה תואה םע .ביואה דצל ותוא קורזלו ושארב ותוא תוכהל בייח ,ךלש רוביגב טלושה , .הדוקנ ךל ונתי םה עקרקב עגונ רודכהש עגרב .קחשמה תא חצני ןובשחב ליבויש הז