משחק ךלש תודגאה תואקתפרה באינטרנט

                                  Your Fairytale Adventure קחשמ

ךלש תודגאה תואקתפרה (Your Fairytale Adventure):

.המוסקה תויפה ץראל ורבעוה םסק ףושיכ תרזעב תויחא תונב יתש .הכולמה ןומראב ךרעייש ףשנל םתוא הנימזה איהו םהמ דחא תא ושגפ םה ך .הז עוריאב תופתתשהל ןנוכתהל תונבל ורזעת םכלש תודגאה תואקתפרה קחש .םהלש הארמה לע דובעל ךרטצת ,לכ םדוק .תוקורסת תושעלו םהינפ לע רופיא חורמל שי ךכ םשל .םירחא םיישומיש םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ ,םידגב ףוסאל ךרטצתש הדל