משחק ידלוג הוויד יצארפפ באינטרנט

                                  Paparazzi Diva Goldie קחשמ

ידלוג הוויד יצארפפ (Paparazzi Diva Goldie):

.ידלוג הוויד יצרפפ שדחה הנפואה ןיזגמ לש רעשל םויה םלטצת ידלוג לש .הרענה הארמ לע דובעל וכרטצת ,תובוט ואציי תונומתהש תנמ לע .ךסמה לע ךלומ התוא הארת התא .הלש הארמה םע תומיוסמ תויצלופינמ עצבל םכל רוזעיש דחוימ הרקב חול .רעיש בוציע תושעלו הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת .הלש םירחאה םירזיבאהו םיילענה ,הלש תשובלתה תא ףוסאל ךרטצת ,לנאפה