משחק לזאפ וירמ לש םירבח לש םיעוצעצ באינטרנט

                                  Mario's Friends Toys Jigsaw קחשמ

לזאפ וירמ לש םירבח לש םיעוצעצ (Mario's Friends Toys Jigsaw):

.החלצהב םירכמנש םיעוצעצב תומלוגמ ןהלש תונומתהש תוירלופופ ךכ לכ ת .שוקיבו עודי ןיידע ,םיקחשמה םלועב קיתו רמייט אוה וירמש הדבועה םע .םיחכשנ אל םינשיהו םיאצוי ןיידע ותופתתשהב םיקחשמ .גנוק יקנוד הערה הלירוגה ,רזוב בצה ,י'גיאול ויחא ,וירמ רוטלטסניא .וירמ לש םירבחה יעוצעצ לש ונלש םילזאפה תכרעב םתוא תוארל לוכי התא .םידיחא אל תווצק םע םירבחמה ,םידרפנ םיקלחמ התוא ביכרהל זאו הנומת