משחק רפוס שקנתמ באינטרנט

                                  Super Assassin קחשמ

רפוס שקנתמ (Super Assassin):

.ריכש חצור והז - בטיה ותוא ריכמ התא לבא ,תוירטפה תכלממב עיפוה רכ .הכלממה לש ירקיעה ביואה - רזוב תא חצנל סורהל ךלמה ידי לע ןמזוה א .םיבצו תוער תוירטפ םע םייפוסניא םידובילב תוומהמ ףייע היה אוה ,הו .החלצהב ךב יולת המכו ,ותוא ףילחי ונלש רוביגה .תועבטמ ףוסאלו םהילע הציפקב םיביואה לכ תא סורהל ,שקנתמ רפוסב בכר .לדגי רוביגה ,םתוא לכאתו םתוא אצמת םא :םימוסק תוריפ שי בהזה תויב