משחק ןגוה אל 2 וירמ באינטרנט

                                  Unfair Mario 2 קחשמ

ןגוה אל 2 וירמ (Unfair Mario 2):

.Unfair Mario 2 -ב ול רוזעל ולכותו וכרדב בוש ,םיקחשמה ףנעב קיתו .לכתסהל אל וסני םה םש ,תוירטפה תכלממב אוהה רוזאל ךלי רוביגה .בושח ךכ לכ אל הז לבא ,םש דחוימב תויביסרגא תוימוקמ תוירטפ .תוירטפו םיבצ :םייתרוסמה ויביואב לגרומ רבכ וירמ .םירתסומ םהו תורחא תונכס שי רוביגל ,ךלי אוהש תומוקמב לבא .ונממ תופצל המל עדוי אלו אשונה תא האור התא ,רמולכ .טקייבוא לכל תוריהזב תשגל םכילע ןכל ,ביתנה לש םינוש םיבלשב םימקו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות