משחק 2 ריינ סוטמ באינטרנט

                                  Paper Plane 2 קחשמ

2 ריינ סוטמ (Paper Plane 2):

.תנמוימו המכח הרוצב ותוא סט ,תוירקמו ריווא תמירז לע ןיטולחל ךמתס .הסיט תודוקנ גישהל ידכב ןהילא קילחהל ךילעש תודחוימ תועבטב ולקתי .ךירצ התאש םוקמל סט ךכו הבוג הנשיש ךכ סוטמה לע ץחל ,טולשל ידכ .הסיטה לכ ךלהמב תויברמ תודוקנ עלקתו תועבטה תא ץימחת אל ,תונוכנ ן