משחק סינוארב באינטרנט

                                  Brownies קחשמ

סינוארב (Brownies):

.תומיעט ספי'צ דלוקוש תויגוע התבל ןיכהל הטילחה זול תקוניתה םאה ,ר .הז םע הל רוזעת זינוארבב התא .חבטמל וכלת אמא םע דחי .םירחא םירצומו םיציב ,חמק ומקומי וילע ןחלוש תוארל ולכות ןאכ .קצבה תא הליחת שולל ךרטצת .ןוכתמה רחא בוקעל ךרטצת ךכ םשל .ךיתולועפ ףצר תא ךל דיגתש קחשמב הרזע שי .רונתל סינכהלו תוינבתל ותוא אלמל וכרטצת ,ןכומ קצבה רשאכ .דלוקוש יופיצ םע התוא אלמלו התוא ףולשל ולכות הנכומ היגועה רשאכ