משחק יניס לכוא לושיב :רולייט קוניתה באינטרנט

                                  Baby Taylor: Chinese Food Cooking קחשמ

יניס לכוא לושיב :רולייט קוניתה (Baby Taylor: Chinese Food Cooking):

.התחפשמ םע יניס לכוא ברעל הצור רולייט קוניתה ,םויה .הזה חבטמהמ םילכ לשבלו חבטמל תכלל וכרטצי םה ,אמא םע דחי ,ןכל .הז םע םהל רוזעי יניס לכוא לושיב :רולייט יבייב לצא התא .ןחלוש היהי ועצמאבש חבטמה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .לוביתו םירצומ ןווגמ ליכי אוה .קחשמב הרזע שי .ןוכתמה תא ךל דיגת איה .ותוא בברעו ותוא ךותח ,לכוא חקית וירחא בקוע התא