משחק ילוקורב טלס באינטרנט

                                  Broccoli Salad קחשמ

ילוקורב טלס (Broccoli Salad):

.התבל םיעט ילוקורב טלס לשבל הטילחה זול תקוניתה םאה ,רקובב תררועת .הז םע הל רוזעל ךרטצת ילוקורב טלסב התא .חבטמל וכלת אמא םע דחי .םינוש תוקריו לכוא בכשי וילעש ןחלוש םכל היהי .ךיתולועפ ףצר תא ךל דיגתש קחשמב הרזע שי .דחוימ ןמש םע ךופשלו ינשה םע דחא בברעלו תוקריה לכ תא ךותחל םכילע .ןחלושה לע ותוא םישיגמ םתא ןכומ טלסהשכ