משחק ריהמ טירפת באינטרנט

                                  Fast Menu קחשמ

ריהמ טירפת (Fast Menu):

.ריעה ףוחב ריהמ ןטק הפק תיב החתפ הנא הריעצה הדליה .התדובע תא עצבל הל רוזעל ךרטצת ריהמ טירפתב התא .םינוש םירצומ ומקומי וב דחוימ הלתמ תוארל ולכות .וילא וברקתי םינוש םישנא .ןוקייא תרוצב וינפל גצותש הנמזה עצבי חוקל לכ .הנמה תא לשבלו ךירצ התאש םירצומה תא תחקל ךרטצת וישכע .וילע םלשתו חוקלל ותוא ןת ,ןכומ היהתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות