משחק תמוצ סואכ באינטרנט

                                  Intersection Chaos קחשמ

תמוצ סואכ (Intersection Chaos):

.םירפוס אל - םיגהנ לע רבגתהל ךירצ םיתמצ המכו ,רתויב םילבלבמ ריעה .דחוימב בורל תונוש תונואתב הרוקש הז .הרוק הז לבא ,רידנ הז ,רבד םוש ידי לע רדסומ אל תמוצה םא .רוזמר רבשנ םיסומעה םיתמצה תחאב - םוריח הרקמ עריא ,תמוצה סואכה ק .עיגה םרט העונתה רקב ךא ,ינדי ןפואב העונתה תא רידסהל ךרוצ שי .םיגהנה תוחיטבל גואדל ךרטצת .תובוחרה תא תוצחל תוינוכמ עונמל איה ךלש המישמה .יוביגל התוא הלעמו תעסונש תינוכמ לכ לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות