משחק ריהמ ןוזמ תויאשמ באינטרנט

                                  Fast Food Trucks קחשמ

ריהמ ןוזמ תויאשמ (Fast Food Trucks):

.Trucks Trucks שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,תונוש תודיחו תודיח םע ו .ריהמ ןוזמב תושמשמה תונוכמל םישדקומה םילזאפ ורדסת וב .תונומתב ךינפל הלאה תוינוכמה תא תוארל ולכות .המ ןמזל ךינפל התוא חתפו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא רחב .דחי םיבברועמ רשא ,תוכיתח לש הווש רפסמל קלוחי הז זאו .דחי םתוא רבחל ידכ םשו קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .הילע תודוקנ לבקמו תירוקמה הנומתה תא שדחמ ביכרמ התא ,ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות