משחק Fashionistas: Vibes ידנרט באינטרנט

                                  Fashionistas: Trendy Vibes קחשמ

Fashionistas: Vibes ידנרט (Fashionistas: Trendy Vibes):

.שדח טרס לש טסה לע תכלל הכירצ םויה תוריעצה תודליה תרבח .הז עוריאל ןנוכתהל םהמ דחא לכל רוזעל ךרטצת ידנרט Fashionistas: V .שדח דגב המצעל רופתל הרוחב לכ לע ךכ םשל .רופת איה ונממ דבה תאו הלמשה םגד תא הליחת ורחבת לכ םדוק .וזה הלמשה תא רופתלו םיסופד רוציל ולכות ,םידחוימ םילכ תרזעב ,זאו .הדליה לע הז תא ימישת הנכומ היהתשכ .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ ופסאת ויתחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות