משחק .ל .א תפרוטמ עשפ ריע עשפ ירופיס באינטרנט

                                  L.A. Crime Stories Mad City Crime קחשמ

.ל .א תפרוטמ עשפ ריע עשפ ירופיס (L.A. Crime Stories Mad City Crime):

.הרקמב אל הלאה תומוקמה דחאל עיגה ונלש רוביגהו תילילפ הליהתב םלוע .םיקידצה לש םכרד תא סלפל ןווכתה אל ללכ אוה ךא ,אלכה יאת תא בזע ה .ויתומוקממ קחרתה אוהש הביסה וזו םיילילפה םירוחבה ברקב תונימאב תו .יתודידי אל ותוא השגפ השדחה ריעה .רהמ רתויש המכ תילילפה ותוליעפב ליחתהל ךלוה רוחבה ,תובהלנ תואירק .' לב םיפתוש ועיפוי םשו ,קנב וא תונח דודשלו קשנ גישהל ,עונפוא וא .א .תפרוטמ עשפ ריע עשפ ירופיס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות