משחק .ל ןגמ קנט .א באינטרנט

                                  Tank Defender L.A. קחשמ

.ל ןגמ קנט .א (Tank Defender L.A.):

.הנגה יעצמאל ןהו תויפקתה תולועפל ןה וב שמתשהל ןתינש ילסרבינוא קש .ל ןגמ קנט לש הרקמב .א .ןגמכ לכימב שמתשת התא .בחורל םירבועש םימחולה םיטובורה לכ תא דימשהלו טרייל ,הלעמל תולעל .ינומה סרהל ושמשיש תשומחת יזגרא ףוסא .ביוא ברק תוחוכ רסירת םע דימ גורהל םילוכיש םיקזח םיזגפל קקדזתש ך .ביואה יווק ירוחאמ הלהבו סואכ רדסלו זיזהל ,ץמואבו תוריהמב לעפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות