משחק Mineblock לש ןוקרדה תואקתפרה באינטרנט

                                  Mineblock Dragon Adventure קחשמ

Mineblock לש ןוקרדה תואקתפרה (Mineblock Dragon Adventure):

.ריעצ ןוקרד וריכתו Minecraft לש םלועל וכלת ,Mineblock לש שדחה ןו .ףועל דמלת ךלש תומדה םויה .המידק ותסיטב ליחתת תוריהמ תספות הגרדהב ךלש תומדה דציכ תוארל ולכ .רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל קר םכילע ,םיוסמ הבוגב וילע רומשל ידכ .וכרדב וררועתי םינוש םילושכמ .םתיא שגנתי אל ךלש ןוקרדהש אדוול ךרטצתש תומדה לע הקזוחב טלוש התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות