משחק ףסונ רואזוניד קחשמ באינטרנט

                                  Another Dinosaur Game קחשמ

ףסונ רואזוניד קחשמ (Another Dinosaur Game):

.םירואזוניד קר םייח ,רחא םירואזוניד קחשמ לש םלועב .היה הז הנה לבא ,תויחל ץרא םמצעל אוצמל לוכי דחא לכו תומוקמ הברה .הצוחה םירוי ףא םיתעלו ,הז םע הז םיבירמ ןמזה לכו םיבשות דואמ אלכ .תענמנ יתלב איה תושגנתהש רמואש המ ,עוסנל בהוא ונלש רוביגה .דחא ףא בהוא אל דחא ףא וב םלועב עגפ אלל ראשיהל תומדל רוזעלו תואס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות