משחק ןיפגניק תא גורה באינטרנט

                                  Kill The Kinpin קחשמ

ןיפגניק תא גורה (Kill The Kinpin):

.םייחה ימוחת לכל תוליערה םהיתועורז תא וציפהו םיטקידניס ורצי םייל .קוחב ישארה בנגה ,קדנסה אצמנ הדימריפה לש ןוילעה וקלחב .הדיפקב תועצובמ תוארוהה לכו ןיררוע אלל ותוכמס .תויפונכ ילגעמב סרה ללוחלו תילילפ הרדיה לש ושאר תא תורכל המישמה .תודבאתה תניחבב איה וז המישמ ,רתויב יצימאהו זעונה רוביגה וליפא , .הרטמה תא גישהל ולכות דחיו רוביגב ורזעתש ןוויכמ ,הרקמה אל הז לבא .היצטרופלט תועצמאב ללחה תא אטאטל ,ךובמב רובעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות