משחק םיטובה קייונ באינטרנט

                                  Nuke the Bots קחשמ

םיטובה קייונ (Nuke the Bots):

.םכלש הנידמה לע ומחליתו ונמלוע לש קוחרה דיתעל וכלת ,שדחה Nuke th .ךלש יאבצה סיסבה רבעל רובעת ביואה תדיחי .םיביואה תא ודימשיש ךכ ךיתוחוכ תא רדסל ךרטצת .םינוקייא םע דחוימ הרקב חולב שמתשת ךכ םשל .שיבכה ךרואל םתוא וחינתו הנגה ינבמל וארקת םהילע הציחל ידי לע .ביואה תא ודימשיו םירוי הלא םינבממ םכילייח ,ברקתי ביואה רשאכ