משחק יבי'צ תואקתפרה רוביג באינטרנט

                                  Chibi Adventure Hero קחשמ

יבי'צ תואקתפרה רוביג (Chibi Adventure Hero ):

.םיחילצמ םינייפמק המכ םייסו בר ןמז ינפל דנלייה רזנמב וידומיל תא .ותא ךל תארוק תומדהו הקתפרה דוע ול שי יבי'צ תואקתפרה רוביגב םעפה .םיתמ ידי לע סלכואמה ,תוומה קמע ינפ לע ףולחל ןווכתמ אוה .תורצואב רישע אוהש עודיש תורמל ,ןתמדא לע ךורדל זעמ אל דחא ףאו רו .ורתסוהש הלא תא וליפאו תועבטמה לכ תא ףוסאל ,בחורלו ךרואל ותוא רי .תויבוקמ תועבטמ ליפהל ידכ ץופקל ךירצ התא םש ,וירמ תמרופטלפל המוד .הדלפ יבכוכ וקרז ,תוצלפמ סורהל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות